uaps.org.ua

Статут громадської спілки “Українська Академія Педіатричних Спеціальностей”

Затверджено установчими зборами засновників громадської спілки “Українська академія педіатричних спеціальностей” від 2 березня 2019 року. Протокол №1

Статут громадської спілки УАПС

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ» (далі за текстом – «Спілка») є добровільним громадським об’єднанням що базується на єдності інтересів своїх членів для реалізації мети, передбаченої цим Статутом.
1.2. Спілка є неприбутковою та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
1.3. Спілка являється юридичною особою з моменту отримання державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, круглу печатку, штампи і бланки із власним найменуванням, логотип, емблему та інші деталі, що затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку.
1.4. Спілка має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших осередків.
1.5. Спілка співпрацює з іншими громадськими спілками та організаціями, державними органами як в Україні, так і за її межами, що сприяють виконанню мети та напрямкам діяльності Спілки.
1.6. Спілка здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядування, вільного вибору напрямків діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.7. Спілка здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку, може набувати всеукраїнського статусу.
1.8. Найменування Спілки українською мовою:
1.8.1. Повне найменування – Громадська спілка «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»;
1.8.2. Скорочене найменування – ГС «УАПС».
1.9. Назва Спілки російською мовою:
1.9.1. Повна назва – «УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»;
1.9.2. Скорочена назва – «УАПС».
1.10. Назва Спілки англійською мовою:
1.10.1. Повна назва –«UKRAINIAN ACADEMY OF PEDIATRIC SPECIALITIES».
1.10.2. Скорочена назва – «UAPS».

2. Мета (цілі) та напрями діяльності спілки

2.1. Основна мета діяльності Спілки: створення єдиного українського педіатричного медичного простору, розширення зв`язків між медичними спільнотами України та іншими державами, сприяння впровадженню в Україні міжнародних стандартів надання педіатричної медичної допомоги та найкращих медичних практик, сприяння розвитку сектору приватної педіатричної медицини в Україні, а також сприяння здійсненню та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, соціальних, економічних, наукових, освітніх та інших інтересів громадян України.
2.2. Другорядною метою діяльності Спілки є:
2.2.1. Сприяння впровадженню та реалізації спільних українських та міжнародних програм в сфері наукових розробок та інновацій, освіти, обміну досвідом та найкращими практиками в різних галузях педіатрії;
2.2.2. Сприяння впровадженню та реалізації як державних, так і міжнародних програм в сфері охорони здоров`я;
2.2.3. Сприяння розробці та реалізації на території України педіатричних програм державно-приватного партнерства за участю іноземних інвесторів;
2.2.4. Сприяння впровадженню та реалізації на території України благодійних програм та отриманню грантів в сфері педіатрії;
2.2.5. Сприяння впровадженню та реалізації українських та міжнародних програм надання медичної допомоги дітям з тяжко виліковними хворобами;
2.2.6. Сприяння поширенню та імплементації в Україні європейських та міжнародних стандартів надання педіатричної медичної допомоги;
2.2.7. Сприяння гармонізації національного законодавства та адаптації законодавства України у сфері охорони здоров`я до європейського законодавства;
2.2.8. Сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих медичних спеціалістів у галузі педіатрії України;
2.2.9. Сприяння організації та проходженню навчання, стажування та підвищення кваліфікації лікарями, що надають медичну допомогу дітям.
2.3. Для реалізації визначеної мети (цілей) Спілка здійснює діяльність в наступних основних напрямах:
2.3.1. сприяння поширення ідей розвитку сучасної педіатрії та європейських методів лікування;
2.3.2. здійснення заходів із підвищення обізнаності населення щодо потреб населення в товарах та послугах;
2.3.3. участь в грантових програмах на отримання грантів для реалізації уставних цілей та завдань;
2.3.4. прийняття участі в неурядових міжнародних програмах, що направлені на підтримку педіатрії та медицини в Україні загалом;
2.3.5. проведення тренінгів, семінарів, науково-практичних заходів з підвищення кваліфікації;
2.3.6. співробітництво з вітчизняними та закордонними засобами масової інформації задля реалізації статутних завдань, а також прийняття участі в розробці міжнародних і регіональних громадських медичних організацій, використання інших форм розвитку міжнародних зв’язків в рамках діяльності статутних завдань;
2.3.7. відрядження членів Спілки в межах України та за кордон для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Спілки;
2.3.8. сприяння становленню і розвитку міжнародних наукових і гуманітарних зв’язків;
2.3.9. проведення видавничої діяльності, заснування науково-практичних та інших видань, заснування та підтримка офіційних веб-сайтів та використання інших засобів комунікації;
2.3.10. Спілка не ставить перед собою за мету одержання прибутку, діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, гласності та законності.
2.4. Для досягнення статутної мети (цілей) та виконання статутних завдань Спілка, у встановленому законодавством порядку, має право:
2.4.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2.4.2. через створені юридичні особи (товариства, підприємства) здійснювати підприємницьку діяльність, яка відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню;
2.4.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) будь-які медіа та інші ресурси;
2.4.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
2.4.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.4.6. бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;
2.4.7. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.4.8. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.4.9. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.4.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
2.4.11. проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.4.12. співпрацювати з іншими громадськими спілками, організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети (цілей) Спілки;
2.4.13. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для досягнення мети (цілей) Спілки в порядку, визначеному чинним законодавством України;
2.4.14. одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для досягнення мети (цілей) Спілки;
2.4.15. організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, тренінги, майстер-класи, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі – міжнародних;
2.4.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
2.4.17. створювати та / або вступати у спілки та інші об’єднання, що сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
2.4.18. здійснювати інші права, не заборонені законом.

3. Члени спілки. Права та обов’язки. Набуття і припинення членства

3.1. Членство у Спілці є добровільним.
3.2. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права (колективні члени), громадяни України, іноземці та особи без громадянства (окремі її члени), що перебувають на території України на законних підставах, які досягли 14-річного віку, визнають мету (цілі) та Статут Спілки, активно сприяють їх реалізації та виконанню, беруть участь у діяльності Спілки, а також мають повну вищу медичну освіту або спеціальну освіту в галузі медицини, що дозволяє сприяти виконанню статутних цілей та завдань Спілки. Членство в Спілці є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Спілки.
3.3. Засновники, що є учасниками Установчих зборів, набувають членства у Спілці після її державної реєстрації.
3.4. Прийом нових членів Спілки здійснюється на підставі письмової заяви, за рішенням Правління Спілки. В заяві про прийняття в члени Спілки зазначається прізвище, ім’я, по батькові (при наявності) або найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, місце проживання особи або адреса місцезнаходження, поштова адреса та/або адреса електронної пошти, підтвердження зобов’язання виконувати Статут, а також згода на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань та чинного законодавства. Порядок прийняття Правлінням рішення про прийняття в члени Спілки встановлюється цим Статутом.
3.5. Рішення про прийняття в члени Спілки приймається Правлінням Спілки протягом 10 календарних днів та вноситься відповідним записом у Реєстр членів Спілки. Правління Спілки має право прийняти рішення про відмову у прийнятті в члени Спілки особи, що подала заяву.
3.6. Правління Спілки має право делегувати право прийняття в члени Спілки відокремленим підрозділам Спілки або іншим статутним органам.
3.7. Члену Спілки видається посвідчення члена Спілки відповідно до встановленого Правлінням Спілки зразка.
3.8. Особа, що вступає до складу колективних членів Спілки одночасно, в заяві про прийняття до складу членів колективного члена Спілки, дає згоду на визнання та виконання Статуту (його положень, цілей та завдань) не лише колективного члена Спілки, а й самої Спілки, а також дає згоду на включення його до членської бази даних Спілки із переданням його особистих даних, передбачених даним Статутом в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
3.9. Члени Спілки мають право:
3.9.1. брати участь в управлінні Спілкою через участь у Загальних зборах членів Спілки та голосування щодо питань, які на них розглядаються;
3.9.2. обирати та бути обраними до складу Правління Спілки, в тому числі Головою Спілки;
3.9.3. брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою;
3.9.4. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
3.9.5. одержувати від Правління Спілки інформацію про діяльність Спілки, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
3.9.6. добровільно припиняти членство в Спілки шляхом подання відповідної заяви;
3.9.7. мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями керівних органів Спілки.
3.10. Члени Спілки зобов’язані:
3.10.1. дотримуватись вимог цього Статуту, нормативних документів Спілки та виконувати рішення керівних органів Спілки, пов’язаних з виконанням статутних завдань Спілки;
3.10.2. виконувати вимоги керівних органів Спілки, відокремленого підрозділу, у якому член Спілки перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
3.10.3. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Спілки;
3.10.4. сприяти залученню в ряди Спілки нових членів;
3.10.5. брати активну участь у досягненні мети (цілей) Спілки, всіляко сприяти у її діяльності;
3.10.6. утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Спілці;
3.10.7. не допускати дій, що дискредитують Спілку;
3.10.8. нести інші обов’язки відповідно до нормативних документів Спілки.
3.11. Членство у Спілці припиняється у випадках:
3.11.1. добровільного припинення членства у Спілці;
3.11.2. виключення із Спілки;
3.11.3. автоматичного припинення членства у Спілці.
3.12. Припинення членства в Спілці не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
3.13. Припинення членства веде за собою припинення перебування особи на посаді.
3.14. У разі припинення членства в Спілці, незалежно від підстав такого припинення, майно та кошти, передані таким членом у власність Спілці, поверненню не підлягають.
3.15. Добровільне припинення членства в Спілці здійснюється шляхом подання письмової заяви члена до Правління Спілки або іншого статутного органу Спілки, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Спілки. Рішення керівних органів Спілки у випадку добровільного припинення членства у Спілці не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі відповідної заяви.
3.16. Члена Спілки може бути виключено зі Спілки за рішенням Загальних зборів членів Спілки за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
3.16.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Спілці;
3.16.2. порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Спілки;
3.16.3. невиконання рішень керівних органів Спілки;
3.16.4. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Спілки;
3.16.5. вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Спілки;
3.16.6. вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Спілці;
3.16.7. втрати довіри інших членів Спілки;
3.16.8. неучасть в діяльності Спілки протягом 12 (дванадцяти) попередніх місяців.
3.17. Рішення про виключення особи зі складу членів Спілки приймається 2/3 голосів членів Спілки, що присутні на Загальних зборах членів Спілки, на яких розглядається питання про виключення учасника зі складу членів Спілки.
3.18. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення на Загальних зборах членів Спілки у наступних випадках:
3.18.1. визнання члена Спілки недієздатною особою;
3.18.2. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Спілки, який скоїв умисний злочин;
3.18.3. смерті чи визнання померлим члена Спілки.
3.19. Членський внесок до Спілки, що сплачується членами Спілки, що входять також й до складу колективних членів Спілки, сплачується на банківські рахунки зазначених колективних членів Спілки, після чого сплачуються на банківський рахунок Спілки відповідними колективними членами Спілки. Порядок взаєморозрахунків по сплаті членських внесків колективними та іншими членами Спілки регулюється у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та положення про сплату членських внесків Спілки, що створюється, приймається та затверджується Правлінням Спілки.
3.20. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Спілки, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами членів Спілки. Якщо чергові Загальні збори членів Спілки уповноважать на це інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про такі рішення, дії або бездіяльність.

4. Управління дільністю спілки

4.1. Управління діяльністю Спілки здійснюють її керівні органи, а саме – Загальні збори членів Спілки, Правління Спілки, Голова Правління Спілки, Секретар, Ревізійна комісія.
4.2. Загальні збори членів Спілки є вищим керівним органом Спілки, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших керівних органів Спілки.
4.3. У Загальних зборах членів Спілки мають право брати участь всі члени Спілки. Порядок голосування, розподілу голосів, обрання та відкликання представників-делегатів від членів Спілки визначається Положенням про проведення Загальних зборів членів Спілки, яке приймається представниками трьох організацій засновників Спілки після проведення державної реєстрації Спілки. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні представники трьох організацій-засновників у порядку та у відповідності до регламенту обрання делегатів-представників згідно з локальними нормативно-правовими актами Спілки.
4.4. Чергові Загальні збори членів Спілки скликаються Правлінням Спілки щорічно.
4.5. Позачергові Загальні збори членів Спілки скликаються Правлінням чи Головою Правління Спілки за їхньою ініціативою.
4.6. На вимогу не менше ніж 10% голосів членів Спілки Правління та / або Голова Правління Спілки зобов’язані протягом 10 календарних днів скликати позачергові Загальні збори членів Спілки.
4.7. В повідомленні про скликання Загальних зборів членів Спілки мають бути зазначені дата, час та місце їх проведення, а також порядок денний.
4.8. Повідомлення про скликання Загальних зборів та Позачергових Загальних Зборів членів Спілки публікується на сайті Спілки не пізніше як за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів через засоби зв’язку, поштової кореспонденції і т.д..
4.9. До виключної компетенції Загальних зборів членів Спілки належить вирішення наступних питань:
4.9.1. внесення змін та доповнень до Статуту Спілки, затвердження регламенту проведення Загальних зборів членів Спілки;
4.9.2. затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Спілки;
4.9.3. затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Спілки на рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Спілки;
4.9.4. розпорядження майном Спілки, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
4.9.5. обрання та відкликання, в тому числі дострокове, Голови та членів Правління Спілки, Голови та секретаря Загальних зборів членів Спілки;
4.9.6. заснування Спілкою підприємств, установ та організацій, в тому числі засобів масової інформації, затвердження положень (статутів) таких підприємств, установ та організацій та їх припинення;
4.9.7. створення та припинення відокремлених підрозділів Спілки, затвердження положень про їх діяльність;
4.9.8. виключення членів Спілки (крім виключення з підстав, визначених у пункті 3.16. Статуту);
4.9.9. прийняття рішення про реорганізацію Спілки, визначення чисельності та персонального складу комісії по реорганізації Спілки;
4.9.10. прийняття рішення про саморозпуск Спілки, визначення чисельності та персонального складу комісії з припинення, напрямків використання майна Спілки, що залишиться після її саморозпуску.
4.10. Загальні збори членів Спілки мають повноваження приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Спілки.
4.11. Рішення Загальних зборів членів Спілки вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість членів Спілки, присутніх на Загальних зборах членів Спілки. Рішення Загальних зборів членів Спілки щодо п. 4.9.1, 4.9.4, 4.9.10 вважаються прийнятими в порядку, передбаченому п. 9.2. Статуту. Також зазначена категорія рішень, як і будь-які інші, віднесені до компетенції загальних зборів Членів Спілки вважаються прийнятими лише за умови голосування за прийняття таких рішень представниками-делегатами від трьох організацій – засновників спілки.
4.12. Порядок обрання, уповноваження та здійснення своїх обов’язків представниками (представниками/делегатами) на Загальних зборах, в тому числі порядок їх голосування на Зборах і т.д., визначається Положенням про проведення Загальних зборів членів Спілки, яке приймається представниками трьох організацій засновників Спілки після проведення державної реєстрації Спілки. Після чого, зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись лише Загальними зборами членів Спілки в порядку та на умовах визначених цим Статутом та чинним в Україні законодавством.
4.13. Головує на засіданнях Загальних зборів членів Спілки особа з числа членів Спілки, обрана Загальними зборами головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється секретарем Загальних зборів членів Спілки, що також обирається з числа членів Спілки. Протоколи засідань Загальних зборів членів Спілки ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів членів Спілки.
4.14. На період між засіданнями Загальних зборів діяльністю Спілки керує Правління Спілки, яке очолює Голова Правління Спілки.
4.15. Правління Спілки є постійно діючим керівним органом Спілки, який здійснює управління її поточною діяльністю. Правління Спілки створюється в складі восьми осіб: Голова Правління Спілки (надалі – Голова Спілки), Заступник Голови Правління та члени Правління Спілки. Строк повноважень одного складу Правління Спілки складає три роки.
4.16. Правління Спілки підзвітне Загальним зборам членів Спілки і організовує виконання їх рішень.
4.17. Головою та членами Правління Спілки можуть бути тільки члени Спілки. Голова та члени Правління Спілки обираються та звільняються з посад Загальними зборами членів Спілки. Одна й та ж особа може обиратись членом Правління Спілки необмежену кількість разів.
4.18. Голова або Член Правління Спілки може добровільно скласти з себе повноваження. Загальні збори членів Спілки приймають відставку члена Правління. Повноваження Голови або члена Правління Спілки можуть бути достроково припинені також на підставі рішення Загальних зборів членів Спілки. Відставка члена Правління не має наслідком припинення його членства в Спілці.
4.19. Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено Статутом, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів членів Спілки. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраних Загальними зборами членів Спілки.
4.20. Правління працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою. Чергові та позачергові засідання Правління Спілки скликаються Головою Спілки за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні одного члена Правління.
4.21. На засіданні Правління Спілки головує Голова Спілки або один із членів Правління Спілки за дорученням Голови Спілки. Засідання Правління Спілки є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління (50% + 1%). Рішення Правління Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість голосів членів Правління Спілки.
4.22. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується Головою та Членами Правління Спілки, присутніми на засіданні Правління Спілки.
4.23. До виключної компетенції Правління Спілки відноситься:
4.23.1. визначати конкретні завдання і форми діяльності Спілки згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів членів Спілки;
4.23.2. прийняття осіб в члени Спілки;
4.23.3. розробка проекту бюджету Спілки на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Спілки;
4.23.4. затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани Спілки;
4.23.5. встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
4.23.6. надання згоди Голові Спілки на укладення правочинів на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а також угод щодо нерухомого майна;
4.23.7. затвердження штатного розпису Спілки, прийняття рішення про преміювання працівників Спілки;
4.23.8. затвердження зразків печатки, штампів, символіки (в тому числі порядок її використання та зберігання) і бланків з власною назвою Спілки, а також зразків посвідчення члена Спілки;
4.23.9. прийняття рішення про участь у спілках, Спілках та Асоціаціях та вихід із них;
4.23.10. обрання складу Ревізійної комісії Спілки;
4.23.11. Правління Спілки має повноваження приймати рішення з інших питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Спілки.
4.24. Голова Спілки здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Спілки в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами членів Спілки та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
4.25. Голова Спілки призначається та звільняється Загальними зборами Спілки з числа членів Спілки. Строк повноважень Голови Спілки складає три роки. Одна й та ж особа може бути обрана Головою Спілки лише на два терміни з правом дострокового складення своїх повноважень у відповідності до вимог чинного законодавства України та даного Статуту.
4.26. Голова Спілки:
4.26.1. офіційно представляє Спілку без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
4.26.2. видає накази, розпорядження, інші нормативні документи Спілки;
4.26.3. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Спілки;
4.26.4. забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Спілки;
4.26.5. відкриває і закриває рахунки Спілки в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
4.26.6. звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
4.26.7. призначає та звільняє з посади Секретаря Спілки;
4.26.8. одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4.26.9. встановлює посадові оклади в межах затвердженого Правлінням штатного розпису та премії на виконання рішень Правління;
4.26.10. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові інструкції працівників Спілки;
4.26.11. призначає тимчасового заступника та видає довіреності на вчинення дій та представництво від імені Спілки;
4.26.12. виступає розпорядником коштів та майна Спілки в межах, визначених Статутом, укладає та підписує правочини (в тому числі – господарські та інші договори) від імені Спілки;
4.26.13. організовує підготовку засідання Правління Спілки;
4.26.14. надає членам Спілки на їх запит інформацію про діяльність Спілки;
4.26.15. щорічно звітує перед Загальними зборами членів Спілки про свою діяльність;
4.26.16. Голова Спілки здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Спілки та Правління Спілки, здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Спілки.
4.27. Керівники відокремлених підрозділів, створених (заснованих) Спілкою, підпорядковуються безпосередньо Голові Спілки.
4.28. Голова Спілки є підзвітним Загальним зборам членів Спілки.
4.29. Ревізійна комісія Спілки обирається Правлінням Спілки та підзвітна у своїй діяльності Загальним зборам членів Спілки. Складається з Голови Ревізійної комісії та двох її членів, що організовують проведення планових та позапланових ревізій, складають звіти про використані кошти/майно Спілки та оприлюднюють їх перед членами Спілки не рідше, аніж раз на рік.
4.30. Ревізійна комісія обирається строком на три роки, із правом повторного переобрання її членів до складу Ревізійної комісії, але не більше ніж на два строки. Член Ревізійної комісії не може займати іншої керівної посади у Спілці або входити до складу інших органів управління Спілки.
4.31. Секретар Спілки – член Спілки, що обирається строком на три роки із правом повторного переобрання, але не більше ніж на два строки. Є підзвітним у своїй діяльності Голові Правління Спілки та Загальним зборам членів Спілки. Звітує перед Загальними зборами не рідше, аніж один раз на рік, а перед Головою Спілки – не рідше аніж один раз в період, кратний кварталу.
4.32. Секретар Спілки відповідає за ведення реєстру членів Спілки, зберігання установчих документів Спілки, організацію документообігу в Спілці, в тому числі відповідає за підготовку документів до порядку денного засідань керівних органів Спілки і т.д. Ці та інші права та обов’язки, делеговані Секретарю Спілки встановлюються цим Статутом, а також Положенням про Секретаря Спілки, що приймається та затверджується Правлінням Спілки.
4.33. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

5. Порядок звітування правління спілки перед його членами

5.1. Правління Спілки звітує перед членами Спілки на Загальних зборах членів Спілки з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань Спілки.
5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 календарних днів з дня озвучування.
5.3. Правління Спілки у 30 денний термін надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів громадського об’єднання щодо своєї діяльності та реалізації статутних завдань.
5.4. Правління Спілки забезпечує для членів Спілки вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6. Порядок оскарження рішень, дій, бездільності та розгляду скарг

6.1. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Голови Спілки, Правління або Загальних зборів членів Спілки шляхом подання письмової скарги:
6.1.1. Стосовно будь-яких дій, бездіяльності або будь-яких рішень члена Спілки – первинна скарга подається до Голови Спілки, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління Спілки, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Спілки – повторна скарга подається до Загальних зборів членів Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на найближчому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки який скаржиться, а також члена Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.2. Стосовно будь-яких дій, бездіяльності або будь-яких рішень Голови Спілки – первинна скарга подається до Правління Спілки, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Голови Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Спілки – повторна скарга подається до Загальних зборів членів Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Голови Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.3. Стосовно будь-яких дій, бездіяльності або будь-яких рішень члена Правління Спілки – первинна скарга подається до Голови Спілки, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Правління Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Спілки – повторна скарга подається до Загальних зборів членів Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Правління Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Спілки, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах членів Спілки, є підставою для скликання таких Загальних зборів членів Спілки протягом тридцяти календарних днів з дня надходження такої скарги;
6.1.4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Спілки – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7. Джерела находження і порядок використання коштів та іншого майна спілки

7.1. Спілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
7.2. Кошти та майно Спілки складаються з:
7.2.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
7.2.2. пасивних доходів, у тому числі – дивідендів, отриманих Спілкою від створених нею юридичних осіб;
7.2.3. коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;
7.2.4. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
7.2.5. вступних та членських внесків членів Спілки, в разі якщо вони встановлюються в Спілки рішенням Загальних зборів;
7.3. У власності Спілки можуть бути житлові будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у тому числі об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Спілки.
7.4. Майно, передане Спілці її членами у власність, є власністю Спілки і поверненню не підлягає. Спілка самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.
7.5. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
7.6. Спілка формує і виконує власний бюджет.
7.7. Кошти та інше майно Спілки не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та Статуту Спілки.
7.8. Спілка не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Спілки.
7.9. Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
7.10. Спілка несе відповідальність за все майно, яке їй належить, та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
7.11. Спілка не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язання Спілки. Члени Спілки не мають права на частку майна громадського об’єднання.
7.12. Спілка не несе відповідальності за зобов’язання створених нею юридичних осіб, а юридичні особи, створені Спілкою, не несуть відповідальність за зобов’язання Спілки. Спілка отримує лише пасивні доходи від діяльності створених нею юридичних осіб у вигляді дивідендів.
7.13. Спілка зобов’язана вести податковий та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.14. Спілка не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
7.15. Власність Спілки охороняється законом. Збитки, завдані Спілці в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються добровільно або за рішенням суду.

8. Порядок створення, діляльності та припинення відокремлених підрозділів спілки

8.1. Спілка має право на створення відокремлених підрозділів.
8.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних зборів членів Спілки та легалізуються у встановленому законодавством порядку.
8.3. Члени Спілки ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Спілки за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двох членів Спілки.
8.4. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та Положенням, затвердженим Загальними зборами членів Спілки.
8.5. Відокремлені підрозділи Спілки не мають статусу юридичної особи.
8.6. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається зборами членів Спілки.
8.7. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Спілки по виконанню Статуту Спілки, веде облік членів, що приймаються до Спілки відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Спілки.
8.8. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Спілки на підставі довіреностей, виданих Головою Спілки.
8.9. Спілка підтверджує свій всеукраїнський статус відповідно до закону.
8.10. Спілка має право припинити відокремлені підрозділи шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами членів Спілки.

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Спілки.
9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів членів Спілки, яке приймається ¾ голосів членів Спілки, які беруть участь на засіданні.
9.3. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

10. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації спілки

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її саморозпуску або реорганізації на підставі рішення, яке приймається ¾ голосів членів Спілки, які беруть участь на засіданні Загальних зборів членів Спілки.
10.2. Питання, пов’язані з реорганізацією Спілки, вирішуються на засіданні Загальних зборів членів Спілки. При реорганізації Спілки відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Спілці, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Спілки в новостворюваних Спілках вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів членів Спілки.
10.3. Спілка може бути припинена за рішенням Загальних зборів членів Спілки (саморозпуск), або за рішенням суду.
10.4. У випадку прийняття рішення про саморозпуск, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами членів Спілки та обраною ними комісією з припинення відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
10.5. Якщо рішення про припинення Спілки прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Припинення вважається завершеним, а Спілка – з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
10.6. Під час процедури припинення комісія з припинення несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Спілці, членам Спілки, а також третім особам.
10.7. Комісія з припинення встановлює порядок і строки проведення припинення, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може становити менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення рішення про припинення.
10.8. Комісія з припинення оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає баланс та подає його на затвердження Загальним зборам членів Спілки.
10.9. У разі припинення діяльності Спілки її активи не можуть перерозподілятись між членами Спілки і за рішенням Загальних зборів членів Спілки повинні бути передані одній або кільком неприбутковим Спілкам відповідного виду або зараховані до доходу державного чи місцевого бюджету.