uaps.org.ua

Публічна оферта

Обов’язково для ознайомлення

Ця Публічна оферта, надалі – «Оферта», є офіційною публічною пропозицією, про придбання або отримання інформаційно-консультаційних послуг та товарів громадської спілки “Українська академія педіатричних спеціальностей” (Ukrainian academy of pediatric specialities), зареєстрованої в Україні, реєстраційний номер: 42958913, в особі голови правління Маменко Марини Євгеніївни, та залучених на умовах даної Оферти третіх осіб (надалі – «Академія»), що адресована необмеженому колу осіб та розміщена на Інтернет-сайті за адресою: https://www.uaps.org.ua/, надалі – «Сайт», користування Сайтом Академії, та всі пов’язані із цим аспекти.

1. Визначення, наведені в оферті

1.1. Учасник та/або Учасники (в усіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) Сайту та послуг Академії та/або покупець товарів Академії на умовах даної Оферти, який надав свої персональні дані (в частині отримання послуг та/або товарів) та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Академією (в частині отримання послуг та/або товарів). Академія не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги діючого законодавства.
1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззастережне прийняття даної Оферти.
1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги та/або Семінари чи інший науковий матеріал, який надається Академією на умовах даної Оферти.
1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражається у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.
1.5. Посилання на Сайт – буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Академії в мережі Інтернет.
1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.
1.7. Тренінг – це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.
1.8. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг в рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї Послуги Учасники можуть обрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах даної Оферти.
1.9. Семінар – це науково-практичні заняття з Учасником (Учасниками) в форматі ознайомлення з докладами та/або науковими матеріалами в усному чи письмовому вигляді із контролем якості засвоєння такого матеріалу Учасником (Учасниками).
1.10. Реєстрація Учасника (надалі – Реєстрація в усіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за Посиланням на Сайт з наступним наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Академії та/або іншим способом на умовах даної Оферти.
1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Академії надає Учаснику Вебінару, Тренінгу, Семінару право на отримання Послуг Академії на умовах даної Оферти.
1.12. Замовлення – це електронний документ, який при заповненні та надісланні до Академії за допомогою Сайту Академії, дає можливість Учаснику придбати товар з асортименту, наведеного на сайті. Замовлення вважається прийнятим до роботи після його надсилання в порядку та на умовах, визначених на Сайті Академії, та не потребує додаткового підтвердження з боку Учасника.
1.13. Товар – це будь-яка річ (книги, наукові журнали, статті, тощо), що пов’язані зі статутною діяльністю Академії та запропонована для придбання Учасниками на Сайті Академії у відповідності до чинного законодавства України.

2. Правила участі у вебінарі

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
2.2. Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, надалі – «e-mail», перед початком трансляції Вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримане, перейшовши за яким Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами даної Оферти, в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінару. У разі надання персонального посилання на запису Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.
2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютеру або іншого мобільного пристрою.
2.4. Академія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, не залежних від Академії, в тому числі через невиконання Учасником, в тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.
2.5. Академія має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінару, лекторів, тривалість Вебінару, змінювати (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.
2.6. У випадку, якщо Академія прийняла рішення про перенесення дати та/або часу Вебінару, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нові дату та/або час, а також Персональне посилання для участі у такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e-mail.
2.7. Академія має право не допускати до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.
2.8. Академія залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.
2.9. У разі пропуску Учасником Вебінару, в тому числі з причин, незалежних від Академії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Академії вважаються наданими належним чином. Академія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали.
2.10. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Вебінару, Академія має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару.
2.11. Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінару, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Академією щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.
2.12. По закінченню Вебінару Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п.2.2. даної Оферти, за власним розсудом Академії отримують Сертифікати Академії про участь у такому Вебінарі.

3. Правила участі у тренінгу

3.1. Для участі у Тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Академії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Тренінгу.
3.3. Академія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, не залежних від Академії.
3.4. Академія має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника на вказаний при Реєстрації контактний e-mail.
3.5. У випадку, якщо Академія прийняла рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.
3.6. Академія має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.
3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Академії, згідно п. 6.1.4. Оферти, в тому числі з причин, незалежних від Академії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Академії вважаються наданими належним чином. Академія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На власний розсуд Академія має право запропонувати такому Учаснику участь на аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.
3.8. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу Академія має право на власний розсуд припинити надання Послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.
3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Академією щодо всього Тренінгу або його частини.
3.10. Академія залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах Пакету Учасника.
3.11. По закінченню Тренінгу Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. даної Оферти,за власним розсудом Академії отримують Сертифікати Академії про участь у Тренінгу.

4. Правила користування сайтом та інформацією за сайту Академії. Порядок придбання товарів академії

4.1. Користуючись сайтом Академії кожен Учасник повинен дотримуватись морально-етичних норм, вести лише і тільки ділове листування з іншими Учасниками у разі обговорення будь-яких інформаційних тем, розміщених на Сайті Академії, поважно відноситись до інших Учасників Сайту, не перешкоджати статутній діяльності Академії, її відокремлених підрозділів, членів, а також партнерів.
4.2. У випадку погодження із адміністрацією Сайту інформації медичного та/або іншого характеру – Учасник повинен впевнитись у достовірності такої інформації, перевірити її через авторитетні джерела, тощо. Учасник несе повну індивідуальну відповідальність за розміщення такої інформації, її зміст, а також дотичні до неї матеріали.
4.3. Забір та поширення будь-яких матеріалів з Сайту Академії дозволяється лише і тільки за наявності посилання при копіюванні інформації на веб-адресу Сайту. При використанні інформації з Сайту Академії відповідний Учасник несе повну відповідальність за будь-які спроби доповнення, зміни та/або іншого перетворення такої інформації в процесі і зобов’язується самостійно та за власний рахунок вирішувати будь-які спори з третіми особами щодо використання інформації з Сайту, а також компенсовувати Академії будь-які збитки завдані таким використанням.
4.4. Вся інформація та/або відомості розміщені на Сайті без мети отримання доходу (прибутку) окрім випадків передбачених та не заборонених статутом Академії та чинним законодавством України.
4.5. Інформація та/або відомості розміщені на Сайті Академії з метою виконання статутних цілей та завдань Академії, сприяння вдосконаленню інформаційної обізнаності цільової аудиторії Сайту. Цільовою аудиторією Сайту – є медичні працівники в галузі педіатрії, молодші медичні працівники, а також медичні працівники, дотичні до сфери діяльності Академії, студенти педіатричних факультетів медичних вищих навчальних закладів.
4.6. Використання можливостей Сайту Учасниками повинно здійснюватись з метою поглиблення знань таких Учасників про педіатрію в Україні (методи лікування, наукові відкриття, науково-практичні роботи, тощо). Академія не несе відповідальності за будь-які спроби отримання доходу (прибутку) Учасників Сайту, які використовують інформацію з Сайту задля задоволення своїх соціально-економічних потреб.
4.7. Всі права на інформацію з Сайту належать Академії та/або її партнерам (у випадку погодженої публікації інформації від таких партнерів).
4.8. Придбання Товарів Академії відбувається шляхом заповнення Учасником відповідної електронної форми на Сайті Академії (електронне замовлення) або шляхом замовлення конкретних Товарів шляхом телефонного дзвінка до Академії та оформлення усного замовлення. Електронне замовлення вважається прийняти Академією в роботу з моменту повного заповнення, направлення на обробку електронної форми та електронного повідомлення або смс-повідомлення від Академії про прийняття в роботу такого замовлення. Усне замовлення вважається прийнятим Академією в роботу з моменту отримання Учасником відповідного смс-повідомлення про прийняття замовлення в роботу.

5. Права та обов’язки Академії

5.1. Академія має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику в наданні Послуг та/або придбанні Товарів на умовах цієї Оферти.
5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд
5.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати їх дату, час, місце, змінювати (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.
5.1.4. Здійснювати доопрацювання Сайту на власний розсуд. Додавати на Сайт нові розділи, а також правила користування, правила конфіденційності, умови звільнення від відповідальності, тощо.
5.1.5. Розміщувати на Сайті будь-яку погоджену керівництвом Академії та верифіковану інформацію, що відповідає статутній діяльності Академії та чинному законодавству України.
5.1.6. У випадку порушення конкретними Учасниками умов даної Оферти, блокувати тимчасово або на постійній основі доступ таких Учасників до Сайту, його окремих матеріалів, можливостей здійснювати такими Учасниками листування та/або інші способи обговорення, тощо.
5.1.7. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Академії. При цьому у таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.
5.1.8. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.
5.1.9. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, дата останнього оновлення вказується перед текстом Оферти.
5.1.10. З метою поліпшення якості обслуговування при зверненні до Академії по телефону, розмови можуть бути записані. Академія може зберігати записи розмов. Академія не передає третім особам записи розмов і не використовує їх будь-яким іншим чином. Такі записи є конфіденційною інформацією.

5.2. Обов’язки Академії:

5.2.1. Надавати Послуги та/або продавати Товари на умовах цієї Оферти.
5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту персональних даних.
5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників щодо статутної діяльності Академії, її структурних підрозділів та окремих членів, послуг Академії та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.
5.2.4. У повному обсязі повернути грошові кошти Учаснику виключно у випадку повного скасування Академією оплаченої Учасником Послуги та/або неможливості здійснити продажу конкретно сплаченого Товару.

6. Права та обов’язки учасника. Заборони для учасника

6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатись до Академії для отримання інформації щодо Послуг Академії, умов їх надання та умов цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті, та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим чи іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіку роботи Академії.
6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Академії або купляти відповідний Товар(-и) Академії на умовах цієї Оферти.
6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.
6.1.4. Відмовитися від придбання Товару до моменту його оплати.
6.1.5. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу встановлену Академією дату її надання або погодити з Академією можливість заміни Послуги за умови попередження Академії за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення можливе лише один раз (крім Коучингу).

6.2. Обов’язки Учасника:

6.2.1. До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.
6.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.
6.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.
6.2.4. Дотримуватись умов щодо порядку придбання Товарів(-у).

6.3. Учаснику заборонено:

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.
6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
6.3.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Академії інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Академією.
6.3.4. Використовувати отриману від Академії інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Академією.
6.3.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Академії.
6.3.6. Чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.
6.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за виключенням умов даної Оферти.
6.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Академії, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.
6.3.9. Робити репліки (копії) та/або іншого типу підробки Товарів Академії.
6.3.10. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Академії, інших Учасників та/або третіх осіб.

7. Вартість послуг, товарів та порядок розрахунків

7.1. Вартість Послуг Академії за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) та Товарів зазначається на Сайті та може змінюватися в залежності від наближення до дати надання Послуги, інших чинників, що впливають на товарне ціноутворення. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті.
7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Академії.
7.3. Послуга або Товар надається (поставляється/передається) Академією після повної, 100 (сто) % її (його) оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.
7.4. Учасник має право сплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, що діяла на момент здійснення оплати першої частини. Вартість Товару підлягає повній одноразовій сплаті і фіксується станом на момент прийняття замовлення в роботу.
7.5. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Академії у відповідності із обраним Учасником способом оплати.
7.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, що є дорожчою від первинної, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у випадку, якщо сума нової Послуги є дешевшою від первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Академією різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.
7.7. На умовах, що будуть проголошені під час надання Послуги, Академія може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.
7.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.
7.9. Академія передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.
7.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Академії на її власний розсуд.
7.11. Академія може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.
7.12. В рамках боротьби з відмиванням коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC), Академія може вимагати у Учасника підтвердити його особистість або пройти додаткову верифікаційну процедуру при оплаті на Сайті.
7.13. Передача Товару відбувається за адресою, визначеною на Сайті Академії. Академія, за бажанням Учасника, може здійснити поставку Товару за вказаною Учасником адресою. Вартість послуг з доставки в такому разі не включається до вартості Товару і сплачується Учасником окремо.

8. Політика повернення коштів

8.1. Академія надає Учасникам можливість відмовитися від Послуг Академії або придбання Товарів(-у) (онлайн і офлайн програм) і частково повернути їх оплачену вартість відповідно до наступних правил:
8.1.1. Для онлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на сайті uaps.org.ua не пізніше ніж після першого заняття з дня старту програми.
8.1.2. Для офлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на сайті uaps.org.ua не пізніше ніж за два тижні до старту програми.
8.2. Після оформлення заявки повернення здійснюється протягом двох тижнів, якщо заявка розглянута, та схвалена (для України) або протягом місяця (для Росії та інших країн).
8.3. При оформленні повернення утримується сервісний збір і комісія банку за рух грошових коштів в залежності від банківської/платіжної системи.
8.4. У зв’язку з необхідністю бронювання місць на курсах/програмах Академія не повертає передоплату за такі курси/програми.

9. Відповідальність академії та учасника. Вирішення спорів

9.1. Академія не дає Учаснику жодних гарантій, щодо Послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з вирішенням конкретних завдань і умов Учасника.
9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Академією.
9.3. У випадку надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 10.2.3 Оферти, Академія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.
9.4. У разі порушень у роботи мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Академія не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.
9.5. Академія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.
9.6. Сумарна відповідальність Академії за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Академії.
9.7. Академія не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань, (4) навичок, вмінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Академії.
9.8. Учасник, акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації отриманої Учасником під час надання Послуг Академією.
9.9. Академія не несе відповідальності за неотримання результату, отримання результату нижче очікувань Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Академії факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.
9.10. Академія не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Академії або Учасника.
9.11. За жодних умов і обставин Академія не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, одержаної Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками під час надання Послуги Академією.
9.12. За жодних обставин Академія не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-якої прямі та/або непрямі збитки, заподіяні в результаті будь-якого використання інформації з Сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту; інформації, одержаної від Академії під час надання будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інше, що виникли, під час надання будь-якої Послуги.
9.13. Академія не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Академії форс-мажорних обставин, вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє про це на Сайті.
9.14. Академія не несе відповідальності за якість та/або зовнішній вигляд Товару, його цілісність, тощо з моменту передачу Товару Учаснику або відповідній поштовій (кур’єрській службі).
9.15. Невідповідність Товару кольору та/або розміру, зазначеним на Сайті – не є підставою для повернення та/або не прийняття такого товару Учасником.
9.16. Академія не несе відповідальності за невідповідність змісту Товару, його властивостей, тощо, очікуванням Учасника, що також (невідповідність очікуванням) не може бути підставою для повернення та/або не прийняття такого Товару.
9.17. Усі спори, що виникають з даної Оферти або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Академією та Учасником.
9.18. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом, відповідно до чинного процесуального законодавства України.

10. Інші умови

10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Академією та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб, технології.
10.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:
10.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників є Академія.
10.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання Послуг, Товарів, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою протидії відмиванню коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC).
10.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.
10.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
10.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом всієї діяльності Академії, після чого вони будуть знищені Академією у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Академії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги, Товару.
10.2.8. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.2.9. Отримуючи Послуги, Товари, кожен Учасник надає згоду Академії на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.10.2.3 цієї Оферти.
10.3. Учасники мають право на отримання Послуги, Товару, тільки у випадку, якщо ними було дотримано всі вимоги цієї Оферти.
10.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.
10.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не урегульованих нею, остаточне рішення приймається Академією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Академії є остаточним і не підлягає оскарженню.
10.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, Товару, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Академією.
10.7. Учасник отримує Послуги, Товари відповідно до умов цієї Оферти лише після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги (оформлення всіх необхідних та передбачених Офертою та Сайтом документів для замовлення Товарів(-у)).
10.8. Проїзд до місця отримання Послуги і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.
10.9. Оферта затверджена Академією та діє протягом тривалості надання Послуг, поставки/передачі Товару.